Katedra Architektury Krajobrazu

Kadra

 • dr hab. inż. Marzena Suchocka - wew. 32-197

  Stopień naukowy / obszar nauk
  zdjęcie Marzeny Suchockiej
  dr inż. Marzena Suchocka

  tytuł zawodowy: inż. architekt krajobrazu
  stopień naukowy: dr inż. / obszar nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa w specjalności architektura krajobrazu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0759-5348

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
   ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/30, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-190, 22 59-32-197
  e-mail: marzena_suchocka[at]@sggw.edu.pl

  Badania 
  • reakcje drzew na czynniki stresowe, m.in. suszę, nadmierne cięcia
  • badania warunków siedliskowych ze szczególnym uwzględnieniem statusu grzybów mykoryzowych
  • ochrona drzew w procesie inwestycyjnym
  • rozwiązania techniczne pozwalające na rozwiązywanie kolizji pomiędzy infrastrukturą a drzewami, m.in. podwieszane chodniki (rampowe, mieszanka kamienno-glebowa)
  • wycena wartości odtworzeniowej drzew
  • ocena i wycena usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa
  • diagnostyka i ocena statyki drzew w środowisku zurbanizowanym
  Dydaktyka
  • usługi ekosystemowe pełnione przez drzewa
  • diagnostyka drzew, metody minimalizowania ryzyka
  • materiałoznawstwo budowlane oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w celu ochrony drzew w procesie projektowym
 • dr hab. Agata Cieszewska - wew. 32-187

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr hab. Agata Cieszewska

  Stopień naukowy: magister geografii w zakresie geoekologii
  dr hab. / obszar nauk technicznych / dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / dyscyplina: architektura i urbanistyka
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3647-1539

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/26c, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-187
  e-mail: agata_cieszewska[at]sggw.edu.pl

  Badania 
  • Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego i projektowania krajobrazu
  • Analiza struktury i funkcjonowania krajobrazu
  • Kształtowanie środowiska przyrodniczego miasta oraz obszarów metropolitalnych
  • Problemy zagospodarowania na terenach chronionych
  • Planowanie turystyczne terenów cennych przyrodniczo
  • Monitoring ruchu turystycznego w terenach cennych przyrodniczo
   
  Dydaktyka
  Kierunek Architektura Krajobrazu
  • Przyrodnicze Podstawy Projektowania Krajobraz 3, studia stacjonarne Iº
  • Projektowanie krajobrazów obszarów wiejskich, studia stacjonarne IIº
  • Fizjografia planistyczna, przedmiot specjalizacyjny, studia stacjonarne IIº oraz studia zaoczne IIº
  • Projektowanie Zielonej Infrastruktury, przedmiot specjalizacyjny, studia stacjonarne IIº oraz studia zaoczne IIº
  • Projektowanie Infrastruktury Turystycznej i Rekreacyjnej, przedmiot specjalizacyjny, studia stacjonarne IIº oraz studia zaoczne IIº
   Konwersatorium specjalizacyjne, studia stacjonarne IIº oraz studia zaoczne IIº
  • Landscape and environmental readings, fakultatywny przedmiot anglojęzyczny, studia stacjonarne IIº oraz studia zaoczne IIº oraz dla studentów wymiany ERAZMUS/CEEPUS
  • Environmental Analyses for Landscape Architecture, fakultatywny przedmiot anglojęzyczny, studia stacjonarne Iº oraz dla studentów wymiany ERAZMUS/CEEPUS
  • Environmental and Landscape Planning fakultatywny przedmiot anglojęzyczny, studia stacjonarne IIº, zaoczne IIº oraz dla studentów wymiany ERAZMUS/CEEPUS
  • konsultacje fizjograficzne w przedmiotach projektowania obiektów architektury krajobrazu, studia stacjonarne Iº
  Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna
  • Przyrodnicze podstawy gospodarowania, studia stacjonarne Iº oraz studia zaoczne Iº
  • Seminarium i konwersatorium dla specjalizacji Planowanie przestrzeni, studia stacjonarne Iº oraz studia zaoczne Iº
  • Miasto ekologiczne, przedmiot specjalizacyjny, studia stacjonarne IIº oraz studia zaoczne IIº
  Międzywydziałowy Kierunek Ochrona Środowiska
  • Spatial planning, specjalizacja anglojęzyczna, studia stacjonarne IIº
  • Kształtowanie krajobrazu, studia stacjonarne Iº
 • dr hab. inż. Joanna Dudek-Klimiuk - wew. 32-201

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr hab. inż. Joanna Dudek-Klimiuk

  Tytuł zawodowy: inż. architekt krajobrazu
  Stopień naukowy: dr hab. inż. / obszar nauk technicznych / dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / dyscyplina: architektura i urbanistyka
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2131-6082

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/60, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-201
  e-mail: joanna_dudek_klimiuk[at]sggw.edu.pl

  Badania 
  • historia sztuki ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku
  • ogrody dydaktyczne – historia, ewolucja form, zadań i funkcji
  • teoria konserwacji zabytkowych założeń parkowych
  • ocena walorów kulturowych i krajobrazowych obszarów chronionych
   
  Dydaktyka
  • projektowanie konserwatorskie
  • historia sztuki ogrodowej
  • historia i współczesność ogrodów dydaktycznych w Polsce
  • zasady prowadzenia badań naukowych
 • dr hab. inż. Renata Giedych - wew. 32-209

  Kontakt
  dr hab. inż. Renata Giedych

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/64, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-209
  e-mail: renata_giedych[at]sggw.edu.pl

 • dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska - wew. 32-207

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

  tytuł zawodowy: inż. na kierunku architektura krajobrazu, SGGW w Warszawie
  stopień naukowy: dr hab. inż. / obszar nauk technicznych / dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / dyscyplina: architektura i urbanistyka
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0191-7999

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/27, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-207
  e-mail: edyta_roslon_szerynska[at]sggw.edu.pl

  Badania 
  • zarządzanie drzewami w mieście
  • arborystyka miejska
  • wykorzystanie potencjału roślin w przestrzeni zabaw dla dzieci
  • wybrane zagadnienia z zarządzania terenami zieleni w miastach
  • autor metody Wizualnej Indentyfikacji Drzew (WID) zagrażających bezpieczeństwu w aplikacji hTreeEval z bazą danych na stronie widsystem.pl [http://widsystem.pl/kontakt/]
   
  Dydaktyka
  • urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
  • kształtowanie, pielęgnacja i diagnostyka zadrzewień miejskich
  • kosztorysowanie robót i obiektów architektury krajobrazu
  • ekonomiczne aspekty projektowania i urządzania terenów zieleni
 • dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz - wew. 32-207

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz

  tytuł zawodowy: inż. na kierunku architektura krajobrazu, SGGW w Warszawie
  stopień naukowy: dr hab. inż. / obszar nauk technicznych / dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / dyscyplina: architektura i urbanistyka
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9574-7120

  Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddział Warszawski (SARP-OW)
  Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (PTD)

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/27, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-207
  e-mail: jan_lukaszkiewicz[at]sggw.edu.pl

  Publikacje

  Profil ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jan-Lukaszkiewicz/research
  Profil LinkedIn: http://linkedin.com/in/jan-łukaszkiewicz-bb5bb2a5

  Badania 
  • wzrost drzew w obiektach architektury krajobrazu
  • szacowanie wieku drzew i zadrzewień np. w parkach historycznych
  • kształtowanie struktury zadrzewień (zwł. struktura przestrzenna, gatunkowa, wieku) w obiektach architektury krajobrazu
  • wpływ struktury zadrzewień na bioklimat rekreacyjny
  • zastosowanie wybranych rodzajów roślin drzewiastych w krajobrazie zurbanizowanym i otwartym np.: topole, drzewa owocowe i in.
  • budowa, funkcjonowanie i pielęgnacja dachów zielonych w odniesieniu do zmian klimatu
  Dydaktyka
  • projekty budowlano-wykonawcze zieleni w obiektach architektury krajobrazu
  • projekty budowlano-wykonawcze nawierzchni i drobnych form architektonicznych w obiektach architektury krajobrazu
  • projektowanie, zakładanie  i pielęgnacja zieleni na powierzchniach architektonicznych np. zielonych dachów
  • pielęgnowanie zieleni wysokiej i niskiej w obiektach architektury krajobrazu
  • kształtowanie zadrzewień (aspekty przestrzenne, przyrodnicze i techniczne) w krajobrazie zurbanizowanym i otwartym – wiejskim
  • kształtowanie i ochrona krajobrazu obszarów otwartych poprzez krajobrazowe, kulturowe i przyrodnicze znaczenie zadrzewień
 • dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz - wew. 32-200

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr inż. Beata Foruna-Antoszkiewicz

  tytuł zawodowy: mgr inż. kształtowania terenów zieleni / architekt krajobrazu (SGGW, 1992)
  stopień naukowy: doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa (SGGW, 2002)
  Podyplomowe Studia Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych SGGW (1996)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5004-2124

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/61, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-200
  e-mail: beata_fortuna_antoszkiewicz[at]sggw.edu.pl

  Badania 

  W zakresie kształtowania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu:

  • historia, forma i funkcja elementów i układów ogrodowych towarzyszących ciągom komunikacyjnym (aleje, zieleń uliczna i drogowa);
  • historia sztuki ogrodowej – przemiany kompozycyjne oraz ocena stanu obiektów i stopnia zachowania układów zabytkowych;
  • zieleń w urbanistyce – roślinność w kompozycji przestrzennej; ocena stanu i stopnia zachowania układów przestrzennych – zachowanie dziedzictwa (Warszawa).

  W zakresie kształtowania i pielęgnowania roślinności:

  • ocena stanu zadrzewień komponowanych (struktura przestrzenna, gatunkowa, wieku, zdrowotności), stopnia zachowania oraz przekształceń w cyklu wieloletnim;
  • waloryzacja zadrzewień owocowych m.in. przydrożnych, w parkach (stan zachowania, struktura przestrzenna, gatunkowa, wieku) na potrzeby ich ochrony, kształtowania i pielęgnowania;
  • badanie warunków siedliskowych i kondycji i drzew miejskich w celu ich ochrony w warunkach silnej antropopresji,w tym: diagnozowanie symptomów pogorszonej zdrowotności drzew na skutek robót technicznych;
  • obecność roślin inwazyjnych w środowisku – zagrożenia w warunkach antropopresji.
  Dydaktyka
  • pielęgnowanie i konserwacja obiektów architektury krajobrazu (obiekty zabytkowe i współczesne);
  • kształtowanie i urządzanie (budowa) obiektów architektury krajobrazu – sporządzanie dokumentacji budowlano-wykonawczej (inwentaryzacje: dendrologiczne, nawierzchni, elementów małej architektury i wyposażenia;
   projekty: nasadzeń roślinnych, drobnych form architektonicznych, układów drogowych i nawierzchni);
  • kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich (zadrzewienia śródpolne, przydrożne, przywodne itp. – historia; forma, funkcja, zastosowanie)
 • dr Joanna Adamczyk - wew. 32-213

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr Joanna Adamczyk

  stopień naukowy: Magister geografii w zakresie geografii fizycznej, doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwo
  Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka/ Nauki Inż.-Techniczne
  Nauki o Ziemi i środowisku/ Nauki Ścisłe i Przyrodnicze
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8026-2734

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/26D, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-213
  e-mail: joanna_adamczyk_jablonska[at]sggw.edu.pl

  https://www.linkedin.com/in/joanna-adamczyk-poland/

  Badania 
  • Teledetekcja środowiska/zwłaszcza roślinności, katastrof naturalnych i terenów miejskich: analiza wielospektralna i hiper-spektralna, wskaźniki roślinności, analiza obiektowa (Geo-Object Based Image Analysis GEOBIA).
  • Analizy krajobrazu: wskaźniki krajobrazu, wskaźniki strefowe, geostatystyka i inne statystyki przestrzenne, skala i skalowanie, analiza wielokryterialna (Multicriteria Decision Analysis MCDA).
  • GEODesign – narzędzia GIS jako platforma dla projektowania połączona z rozpoznaniem uwarunkowań przestrzennych.
  • Modelowanie rzeźby terenu i pokrycia terenu, na obszarach miejskich i górskich: LIDAR, Fotogrametria.
   
  Dydaktyka
  • Systemy Informacji Geograficznej (GIS) i analizy krajobrazowe, modelowanie 3D terenu oraz jego pokrycia, atrybuty topograficzne.
  • Teledetekcja oraz fotogrametria
  • Turystyka aktywna
   
   
 • dr inż. Magdalena Błaszczyk - wew. 32-197

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr inż. Magdalena Błaszczyk

  tytuł zawodowy: inż. na kierunku architektura krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dawna Akademia Rolnicza)
  stopień naukowy: dr inż. / obszar nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa w specjalności architektura krajobrazu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7970-6804

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/30, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-197
  e-mail: magdalena_blaszczyk[at]sggw.edu.pl

  Publikacje

  Profil ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Blaszczyk-3

  Badania 
  • społeczne znaczenie zieleni
  • percepcja przestrzeni i elementów roślinnych
  • ocena przestrzeni w kontekście potrzeb jej użytkowników
  • jakość życia w mieście a dostępność terenów zieleni
  Dydaktyka
  • grafika inżynierska i zastosowanie technik cyfrowych w projektowaniu
  • podstawy projektowania obiektów architektury krajobrazu
  • zastosowanie materiałów budowlanych w architekturze krajobrazu
  • kształtowanie terenów zabaw dla dzieci i młodzieży
 • dr inż. Andrzej Długoński - wew. 32-207

  Stopień naukowy / obszar nauk

  tytuł zawodowy: inż. architekt krajobrazu
  stopień naukowy:
  dr inż. / obszar nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa w specjalności architektura krajobrazu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7493-6405

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/27, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-207
  e-mail: andrzej_dlugonski[at]sggw.edu.pl

   
  Badania 

  Zabezpieczanie skarp na terenach zdegradowanych:

  • zagrożenia środowiska przyrodniczego dawnych składowisk odpadów w miastach
  • dobór roślinności i proekologicznych metod zabezpieczania skarp, rewitalizacji terenów zdegradowanych, itp.
  • Ocena struktury zadrzewień (jakościowej i ilościowej)
  • Gospodarka drzewostanem

  Roślinność cmentarzy miejskich:

  • zagospodarowanie przestrzenno-przyrodnicze cmentarzy Łodzi i Lipska
  • ocena zasobów dendroflory na cmentarzach – ochrona, pielęgnacja, zachowanie bezpieczeństwa
   
  Dydaktyka
  • Zastosowanie technik cyfrowych w projektowaniu,
  • Budowa i pielęgnowanie – ćwiczenia terenowe,
  • Projektowanie systemów nawadniających i rozwiązań technicznych w ogrodzie (fakultet),
  • Kształtowanie i pielęgnacja zieleni ulicznej,
  • Budowa obiektów architektury krajobrazu 2., 3.
  • Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu,
  • Propedeutyka architektury krajobrazu.
 • dr inż. Agnieszka Gawłowska - wew. 32-193

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr inż. Agnieszka Gawłowska

  Tytuł zawodowy: inż. architekt krajobrazu
  Stopień naukowy: dr inż. / nauki rolnicze / dyscyplina: ogrodnictwo / specjalność: architektura krajobrazu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4023-4322

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/27, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-207
  e-mail: agnieszka_gawlowska[at]sggw.edu.pl

  Badania 
  • Tereny rekreacyjne, sportowe – projektowanie, urządzanie
  • Tereny zabaw – bezpieczeństwo, projektowanie, urządzanie
  • Usługi ekosystemowe drzew miejskich
  • Miejskie rozwiązania ekologiczne
  Dydaktyka
  • Budowa terenów zieleni – roboty ziemne
  • Pielęgnowanie terenów zieleni
  • Kształtowanie terenów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
  • Projektowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych
  • Budowa i kształtowanie dróg i nawierzchni parkowych
  • Materiałoznawstwo budowlane
 • dr inż. Kinga Kimic - wew. 32-208

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr inż. Kinga Kimic

  tytuł zawodowy:inż. architekt krajobrazu
  stopień naukowy: dr inż. w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina: ogrodnictwo, specjalność: architektura krajobrazu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8336-347X

  Vice-przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu SARP-OW
  Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddział Warszawski (SARP-OW)
  Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (PTD)

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/63, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-208
  e-mail: kinga_kimic[at]sggw.edu.pl

  Badania 
  • zasady programowania i projektowania terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem parków i skwerów
  • rewitalizacja terenów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem terenów pokolejowych, modernizacja i rewitalizacja terenów osiedli mieszkaniowych, kształtowanie otoczenia obiektów użyteczności publicznej i in. w zakresie uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych, społecznych i wdrażania idei zrównoważonego rozwoju (zagadnienia projektowania zrównoważonego)
  • zasady projektowania uniwersalnego i zagadnienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych i terenach zieleni
  • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w przestrzeniach publicznych i terenach zieleni
  • historia sztuki ogrodowej – geneza i rozwój publicznych terenów zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem parków publicznych XIX wieku i okresu międzywojennego pod względem programowania i przemian kompozycji do czasów współczesnych
  • działalność projektowa i teoretyczna architektów krajobrazu w historii i współcześnie
  Dydaktyka
  • teoria i zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu o różnym stopniu złożoności
  • projektowanie obiektów architektury krajobrazu w krajobrazie miejskim – otoczenie obiektów użyteczności publicznej, tereny zieleni (parki, skwery, promenady, bulwary), tereny poprzemysłowe, tereny osiedli mieszkaniowych
  • projektowanie przestrzeni publicznej
  • Landscape Architecture Design Studio – przedmiot projektowy dla studentów wymiany międzynarodowej Erasmus+
 • dr inż. Gabriela Maksymiuk - wew. 32-187

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr inż. Gabriela Maksymiuk

  tytuł zawodowy: inż. na kierunku architektura krajobrazu, SGGW w Warszawie
  stopień naukowy: dr inż. / obszar nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa w specjalności architektura krajobrazu
  Adiunkt
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5698-2029

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/26C, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-187
  e-mail: gabriela_maksymiuk[at]sggw.edu.pl

  Badania 
  • zielona infrastruktura w miastach w dobie zmian klimatu
  • wykorzystanie technologii ICT w projektowaniu i zarządzaniu zieloną infrastrukturą w mieście
  • zielona infrastruktura jako narzędzie marketingu terytorialnego
  Dydaktyka
  • planowanie przestrzenne
  • przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej
  • projektowanie zielonej infrastruktury
 • dr Agnieszka Sosnowska - wew. 32-206

  Stopień naukowy / obszar nauk

  tytuł zawodowy: magister w zakresie geografii fizycznej, specjalność geoekologia
  stopień naukowy:
  doktor nauk o Ziemi
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7493-6405

  Research gate
  Google scholar

   

  Członkostwo

  • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTGleb), członek zarządu Oddziału Warszawskiego
  • Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (PAEK)
   
  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/26B, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-206
  e-mail: agnieszka_sosnowska[at]sggw.edu.pl

   
  Badania 
  • Przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu,
  • Struktura i funkcjonowanie krajobrazów nizinnych,
  • Przekształcenia krajobrazów wiejskich
   Renaturalizacja krajobrazu,
  • Relacje pomiędzy glebą a roślinnością,
  • Obiegi materialno-energetyczne w różnych typach krajobrazu,
  • Sukcesja wtórna na gruntach porolnych.
  Dydaktyka

  Kierunek Architektura Krajobrazu

  • Przyrodnicze Podstawy Projektowania Krajobraz 1, studia stacjonarne Iº
  • Przyrodnicze Podstawy Projektowania Krajobraz 2, studia stacjonarne Iº
  • Przyrodnicze Podstawy Projektowania Krajobraz 3, studia stacjonarne Iº
  • Projektowanie krajobrazów obszarów wiejskich, studia stacjonarne IIº
  • Landscape and environmental readings, fakultatywny przedmiot anglojęzyczny, studia stacjonarne IIº

  oraz dla studentów wymiany ERASMUS

  • Landscape Planning, fakultatywny przedmiot anglojęzyczny, dla studentów wymiany ERASMUS
  • konsultacje fizjograficzne w przedmiotach projektowania obiektów architektury krajobrazu, studia stacjonarne Iº

  Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna

  • Przyrodnicze podstawy gospodarowania, studia stacjonarne Iº oraz studia zaoczne Iº
  • Seminarium i konwersatorium dla specjalizacji Planowanie przestrzeni, studia stacjonarne Iº

  Międzywydziałowy Kierunek Ochrona Środowiska

  • Spatial planning, specjalizacja anglojęzyczna, studia stacjonarne IIº
  • Kształtowanie krajobrazu, studia stacjonarne Iº
 • dr Piotr Wałdykowski - wew. 31-087

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr Piotr Wałdykowski

  tytuł zawodowy: Magister w zakresie geografii fizycznej
  stopień naukowy: Doktor nauk o Ziemi
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7493-6405

  członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (SGP)
  członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK)

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/26D, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-31-087
  e-mail: piotr_waldykowski[at]sggw.edu.pl

  Badania 
  • Geomorfologiczne skutki antropopresji w górach średnich Europy
  • Geomorfologia w obszarach przekształconych antropogenicznie
  • Identyfikacja procesów geomorfologicznych w obszarach przyrodniczo cennych z zastosowaniem dendrogeomorfologii
  • Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym i projektowaniu
  • Kształtowanie krajobrazu w zakresie cech przyrodniczych
  • Planowanie rozwoju funkcji turystycznej w krajobrazach o wysokim potencjale przyrodniczym
   
  Dydaktyka
  • Ograniczenia środowiskowe w systemie planowania przestrzennego
  • Kształtowanie systemów sieci tras rowerowych w powiązaniu z krajobrazem
  • Ochrona przeciwpowodziowa w kontekście presji inwestycyjnej na krajobraz
  • Zagospodarowanie turystyczne w świetle ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego
  • Zmiany użytkowania ziemi i ich wpływ na przekształcenia krajobrazu
  • Geomorfologiczne skutki użytkowania systemów dróg leśnych w obszarach górskich
  • Geozagrozenia jako ograniczenie przy kształtowaniu krajobrazu
  • Geoturystyka w obszarach przyrodniczo cennych
   
  Zagadnienia praktyczne
  • Audyt krajobrazowy w różnych regionach Polski
  • Plany ochrony parków krajobrazowych
  • Opracowania ekofizjograficzne w terenach miejskich i wiejskich
  • Ekspertyzy środowiskowe w zakresie przekształceń krajobrazu
  • Projektowanie systemów zrównoważonego transportu w zakresie rowerów
  • Planowanie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej
 • dr inż. Magdalena Wojnowska-Heciak - wew. 32-197

  Stopień naukowy / obszar nauk
  dr inż. Magdalena Wojnowska-Heciak

  Tytuł zawodowy: inż. architekt krajobrazu
  Stopień naukowy: dr inż. / architektura i urbanistyka / specjalność: architektura krajobrazu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7043-9559

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/30, 02-776 Warszawa
  tel. 662 362 064
  e-mail: magdalena_wojnowska-heciak[at]sggw.edu.pl

  Badania 
  • funkcjonowanie krajobrazu w projektach przestrzeni publicznych
  • rozwój terenów nadbrzeżnych w miastach
  • percepcja przestrzeni publicznych

  Pavepro –  wielofunkcyjna nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych – grant NCBiR, Rzeczy są dla ludzi/0052/2020

  Dydaktyka
  • planowanie przestrzenne
  • eko-miasto
  • projektowanie przestrzeni publicznych
 • mgr inż. Jakub Botwina - wew. 32-203

  Stopień naukowy / obszar nauk
  mgr inż. Jakub Botwina

  Tytuł zawodowy: inż. architekt krajobrazu
  Stopień naukowy: magister inżynier architekt krajobrazu
  nauki rolnicze, dyscyplina: ogrodnictwo, specjalność: architektura krajobrazu
  Asystent
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5363-4275

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/55, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-203
  e-mail: jakub_botwina[at]sggw.edu.pl

  Badania
  • badania w zakresie współczesnych kierunków i możliwości rekreacyjnego zagospodarowania terenów poprzemysłowych
  • projektowanie terenów zieleni w mieście i krajobrazie otwartym
  • projektowanie obiektów architektury krajobrazu na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych
  • percepcja krajobrazów zdegradowanych
  • rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
   
  Dydaktyka
  • projektowanie obiektów architektury krajobrazu w krajobrazie miejskim
  • projektowanie obszarów wiejskich
  • projektowanie przestrzeni publicznej
  • teoria i zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu
 • mgr inż. Joanna Kosno-Jończy

  Stopień naukowy / obszar nauk

  Tytuł zawodowy: inż. architekt krajobrazu
  Stopień naukowy: magister inżynier
  Dotorant
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8895-1649

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, 02-776 Warszawa
  e-mail: Joanna_Kosno-Jonczy[at]sggw.edu.pl
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jkosno-jonczy/

  Badania 
  • ochrona drzew w procesie inwestycyjnym oraz organizacja robót budowlanych w sąsiedztwie drzew
  • diagnostyka drzew oraz ocena szans ich przeżycia na terenach zurbanizowanych
  • rozwiązania projektowe pozwalające na rozwiązywanie konfliktów pomiędzy infrastrukturą techniczną a drzewami
  • wycena wartości odtworzeniowej oraz wycena usług ekosystemowych
  • badania drzew na obiektach znajdujących się pod ochroną konserwatorską, a także ocena wpływu prac realizacyjnych (projektów modernizacji, rewaloryzacji, rewitalizacji) na drzewostan
  Dydaktyka
  • ….
 • mgr inż. Agnieszka Gertner

  Stopień naukowy / obszar nauk

  Tytuł zawodowy: inż. architekt krajobrazu

  Stopień naukowy: magister inżynier w zakresie architektury krajobrazu w specjalności projektowanie krajobrazu

  Dotorant

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8895-1649

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/34, 02-776 Warszawa
  e-mail: agnieszka_gertner[at]sggw.edu.pl

 • mgr inż. Krzysztof Gadomski - wew. 32-191

  Kontakt

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 3/51, 02-776 Warszawa
  tel. 22 59-32-191
  e-mail: krzysztof_gadomski[at]sggw.edu.pl / kak[at]sggw.edu.pl