Katedra Architektury Krajobrazu

Historia

Narodziny polskiej architektury krajobrazu w dwudziestoleciu międzywojennym w specyficzny sposób wiązały się z odrodzeniem Państwa Polskiego po długim okresie 123 lat zaborów i wielką potrzebą posiadania specjalistów, zajmujących się zawodowo i profesjonalnie rodzimym krajobrazem – zurbanizowanym i otwartym – często zaniedbanym, a wręcz zdewastowanym rabunkową gospodarką zaborców.

Sama architektura krajobrazu, określana pierwotnie jako parkoznawstwo, wyrosła na gruncie kultywowanej w Polsce wielowiekowej tradycji planowania ogrodów i parków – miejsc przeznaczonych do wypoczynku i kontemplowania piękna zapisanego w naturze.

W dwudziestoleciu międzywojennym prekursorem nauczania na poziomie wyższym i kształcenia adeptów tego zawodu stała się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie, a ostatecznie na warszawskim Ursynowie – w dawnym majątku Juliana Ursyna Niemcewicza, wcześniejszej XVIII-wiecznej „Rozkoszy”. Tak ostatecznie ukształtowała się ...

... warszawska tzw. „ursynowska” szkoła architektury krajobrazu

(tą nazwą określano kierunek w latach powojennych w związku z nową siedzibą w zespole pałacowo-parkowym w warszawskim Ursynowie, w 1956 roku).

Profil  szkoły kształtowało kilka generacji wybitnych twórców, którzy przyczynili się do rozwoju architektury krajobrazu w naszym kraju.

Te niekwestionowane osobowości pozostawiły po sobie szereg doskonałych realizacji, reprezentujących najwyższe standardy. Obiekty te funkcjonują do dzisiaj, skutecznie wzbogacając krajobraz oraz miejskie systemy przyrodnicze. Z kolei liczne opracowania teoretyczne Ich autorstwa stanowią fundament dla dalszych dociekań w obrębie dyscypliny architektury krajobrazu.

***

sggw rakowiecka pawlon1

Gmach SGGW przy ul. Rakowieckiej w Warszawie (Pawilon I), w którym od połowy lat 30. XX wieku mieściła się specjalizacja w zakresie projektowania oraz urządzania parków i ogrodów (fot. J. Łukaszkiewicz, 2022)

W roku akademickim 1935/1936 specjalizacja architektury krajobrazu...

... znalazła siedzibę w Warszawie w gmachu przy ulicy Rakowieckiej.

Do 1939 roku wykładowcami byli: prof. Franciszek Krzywda Polkowski - kierownik Zakładu,

Romuald Gutt, R. Adwentowicz, K. Tomorowicz i Alina Scholtzówna, jedna z pierwszych absolwentek specjalizacji. Pierwszą absolwentką była Pani Anna Pietruszczyńska, która w roku 1930 przedstawiła pracę pt. "Ogród Saski pod względem dendrologicznym", wykonaną pod kierunkiem prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego.

***

W roku 1952 w ramach reorganizacji uczelni rolniczych utworzono studia dwustopniowe, powołano specjalizację w zakresie kształtowania terenów zieleni w wymiarze 3 semestrów.

Wobec rozległej problematyki architektury krajobrazu było to niewystarczające.

Dzięki usilnym staraniom profesora A. Zielonki o powołanie odpowiednich studiów, dających pełne przygotowanie do zawodu architekta krajobrazu Rada Główna Szkolnictwa Wyższego na posiedzeniu w Zakopanem w 1954 roku podjęła uchwałę o wystąpieniu do ministra Szkolnictwa Wyższego o powołanie odpowiednich studiów.

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego rozporządzeniem z dnia 01 września 1954 r. (MSW-13/54-88) powołało Sekcję Kształtowania Terenów Zieleni (SKTZ),

zaś rozporządzeniem z dnia 01 września 1955 r, (MSW-9/55-63) powołało Katedrę Projektowania Terenów Zieleni, której p.o. kierownikiem został prof. Władysław Niemirski, oraz Katedrę Urządzania i Konserwacji Terenów Zieleni, której kierownictwo objął prof. Alfons Zielonko.

Kadrę naukową wzmocnił następnie mianowany w dniu 01 listopada 1957 r. docentem Zygmunt Hellwig, który po krótkiej chorobie zmarł (24 września 1958 roku).

***

W grudniu 1956 roku Sekcję Kształtowania Terenów Zieleni przeniesiono do Ursynowa. SKTZ od 1959 roku posiadała oddzielny, pięcioletni plan i program nauczania. Każdego roku przyjmowano od 15 do 30 słuchaczy.

Po przeniesieniu architektury krajobrazu do nowej siedziby SGGW na Ursynowie przez szereg lat funkcjonowała nieoficjalna nazwa

  Ursynowska szkoła architektury krajobrazu.

W roku 1970 nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej uczelni. W ramach Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni (SKTZ) przy Wydziale Ogrodniczym powstał Instytut Kształtowania Terenów Zieleni (IKTZ). W miejsca katedr powstały odpowiednio: Zakład Projektowania Terenów Zieleni, którego kierownikiem został prof. arch. Władysław Niemirski i Zakład Urządzania i Pielęgnacji Terenów Zieleni, którego kierownikiem był prof. Alfons Zielonko do 1978 roku (do czasu przejścia na emeryturę), później okresowo kierownikiem Instytutu był prof. arch. Władysław Niemirski  i prof. dr T. Szczęsny. Kierownikiem Instytutu w latach 1970-1978 był prof. zw. Alfons Zielonko, a następnie do 1982 roku prof. arch. Władysław Niemirski. W roku 1973 powstał w Sekcji drugi instytut - Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ), którego kierownictwo objął dr Henryk Zimny.

***

W roku akademickim 1984/1985 pracownikami dydaktycznymi Katedry Urządzania i Pielęgnowania Krajobrazu, byli: kierownik - doc. dr hab. Longin Majdecki (pełnił tę funkcję w latach 1982–1996), doc. dr hab. Marek Siewniak, adiunkci:

  • dr Marek Kosmala,
  • dr M. Mędrzycki,
  • asystenci: mgr P. Głowacki,
  • mgr Aleksander Haber,
  • mgr Z. Suski,
  • dr Jerzy Wojtatowicz.

W roku 1997 kierownikiem katedry zostaje na krótko dr hab. Marek Kosmala.

W 1998 roku powstała...

Katedra Architektury Krajobrazu (KAK)

z połączenia dwóch katedr: Katedry Projektowania w Architekturze Krajobrazu i Katedry Urządzania i Pielęgnowania Krajobrazu.

Kierownikiem tej jednostki w latach 1998 – 1999 został dr inż. Przemysław Wolski. Następnie tę funkcję w latach 2000 – 2005 pełnił prof. dr hab. Jan Szyszko. W latach 2006 - 2016 kierownikiem katedry była dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW, a następnie od lutego 2017 roku do września 2019 roku kierownikiem Katedry był dr inż. Jan Łukaszkiewicz. Obecnie tę funkcję pełni dr inż. Marzena Suchocka.

***

Spośród pracowników architektury krajobrazu w SGGW funkcję prodziekana pełnili kolejno: doc. dr Julian Brzuchowski, doc. dr hab. Henryk Zimny, 1976–1978 doc. dr hab. Edward Bartman, 1978–1981 doc. dr hab. Marek Siewniak, 1981–1987 doc. dr hab. Longin Majdecki, 1987 doc. dr hab. Janusz Janecki, 1990–1993 dr inż. Stanisław Rutkowski, 1993–1996 dr inż. Przemysław Wolski, 1996–2000 prof. Jan Rylke, prof. SGGW, 2000–2006 dr inż. Leonard Indeka, 2006–2012 dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW, od 2012 dr hab. Piotr Latocha, od 2016 do 2019 roku - dr inż. Renata Giedych.

***

W 2019 roku Kierunek Architektura Krajobrazu SGGW w Warszawie osiągnął jubileusz 90. lat swojego istnienia, będąc najstarszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie ośrodków kształcenia architektów krajobrazu na poziomie wyższym (ECLAS Guidance on Landscape Architecture Education, Tuning Landscape Architecture Education in Europe, Version 26, 2010).